Procedura wydawnicza

  1. Teksty przyjmowane są cały czas w trakcie trwania roku i na bieżąco włączane do planu wydawniczego.
  2. Wydawnictwo publikuje przede wszystkim teksty oryginalne, przekłady, ale także – w publikacjach zbiorowych – przedruki artykułów naukowych (z podaniem informacji o pierwodruku).
  3. Teksty weryfikowane są w programie antyplagiatowym.
  4. Wszystkie teksty naukowe i popularnonaukowe podlegają recenzji.
  5. Procedura recenzyjna: Autor przedstawia Wydawnictwu tekst lub reprezentatywną próbkę tekstu. Wydawnictwo w recenzji wewnętrznej ocenia stopień dopasowania do profilu wydawniczego oraz wstępnie jakość językową i merytoryczną. W przypadku akceptacji Autor przekazuje Wydawnictwu tekst sformatowany zgodnie z przekazanymi mu wytycznymi. Następnie tekst przekazywany jest do recenzji zewnętrznej.
   • Negatywny wynik recenzji skutkuje odrzuceniem tekstu.
   • Recenzja pozytywna ale z uwagami skutkuje cofnięciem tekstu do Autora w celu naniesienia stosownych zmian lub podania wyjaśnień. Uwagi Recenzenta są odpowiednio argumentowane.
   • Recenzja pozytywna bez uwag Recenzenta skutkuje przyjęciem tekstu bez poprawek.
   • Autor ma możliwość przedłożenia tekstu, który otrzymał już pozytywną recenzję wydawniczą i został poprawiony zgodnie z ewentualnymi uwagami Recenzenta.
   • Recenzja musi mieć charakter obiektywny.
  6. Ustalenie z Autorem terminu naniesienia zmian wskazanych w obu recenzjach.
  7. Zawarcie umowy wydawniczej.
  8. Prace wydawnicze:
   • redakcja, pierwsza korekta wydawnicza,
   • projekty, skład i łamanie,
   • korekta autorska,
   • druga korekta wydawnicza,
   • akceptacja autorska.
  9. Wydanie publikacji w ustalonej formie (druk i oprawa lub przygotowanie wersji elektronicznej) i ustalonym terminie.
  10. Etyka publikacyjna:
   • Wydawnictwo w celu zagwarantowania rzetelności naukowej stosuje się do zasad określonych przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej).
   • Wydawnictwo nie dopuszcza do publikacji tekstów, co do których występuje podejrzenie, że są plagiatem.
   • Teksty weryfikowane są w programie antyplagiatowym.
   • Naruszenia dóbr osobistych są ujawniane i zgłaszane do odpowiednich podmiotów.
   • Autor jest informowany o konsekwencjach wykonania plagiatu.
   • Autor jest pouczany co do zasad cytowania (w tym cytowania tekstów własnych), powoływania się na inne dzieła, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej.
   • Wydawnictwo wymaga podania jako Autorów wszystkich osób, które miały istotny wkład w powstanie tekstu.
   • Wydawnictwo nie dopuszcza podania jako Autora osoby, która nie wniosła wkładu w powstanie tekstu.
   • Tekst nie może zawierać materiału, który jest zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy.
   • W przypadku wykrycia błędów, nieścisłości lub innych okoliczności mających wpływ na rzetelność tekstu Autor jest zobowiązany zgłosić to Wydawnictwu w celu wykonania korekt.
   • Wydawnictwo wymaga podania informacji o źródłach finansowania publikacji i wkładzie innych podmiotów.
   • Wydawnictwo wymaga przestrzegania zasad etyki publikacyjnej zarówno od Autorów, Redaktorów, jak i Recenzentów.