Reklamacja

Miejscowość, data

Do

Dane firmy

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………….… towar jest wadliwy. Wada polega na

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

 

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………...... (słownie: ……....…) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……...……../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……...…….* (art. 560 § 1)

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić