Procedura recenzyjna

 1. Autor przedstawia Wydawnictwu tekst lub reprezentatywną próbkę tekstu. Wydawnictwo w recenzji wewnętrznej ocenia stopień dopasowania do profilu wydawniczego oraz wstępnie jakość językową i merytoryczną.
 2. W przypadku akceptacji Autor przekazuje Wydawnictwu tekst sformatowany zgodnie z przekazanymi mu wytycznymi.
 3. Następnie tekst przekazywany jest do recenzji zewnętrznej.
  • Negatywny wynik recenzji skutkuje odrzuceniem tekstu.
  • Recenzja pozytywna, ale z uwagami skutkuje cofnięciem tekstu do Autora w celu naniesienia stosownych zmian lub podania wyjaśnień. Uwagi Recenzenta są odpowiednio argumentowane.
  • Recenzja pozytywna bez uwag Recenzenta skutkuje przyjęciem tekstu bez poprawek.
 4. Autor ma możliwość przedłożenia tekstu, który otrzymał już pozytywną recenzję wydawniczą i został poprawiony zgodnie z ewentualnymi uwagami Recenzenta oraz ww. recenzji. W takim wypadku wymagamy oświadczeń Autora i Recenzenta o braku konfliktu interesów.
 5. Wszystkie recenzje mają charakter obiektywny.