Etyka publikacyjna

 1. Wydawnictwo w celu zagwarantowania rzetelności naukowej stosuje się do zasad określonych przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej).
 2. Wydawnictwo nie dopuszcza do publikacji tekstów, co do których występuje podejrzenie, że są plagiatem.
 3. Teksty weryfikowane są w programie antyplagiatowym.
 4. Naruszenia dóbr osobistych są ujawniane i zgłaszane do odpowiednich podmiotów.
 5. Autor jest informowany o konsekwencjach wykonania plagiatu.
 6. Autor jest pouczany co do zasad cytowania (w tym cytowania tekstów własnych), powoływania się na inne dzieła, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej.
 7. Wydawnictwo wymaga podania jako Autorów wszystkich osób, które miały istotny wkład w powstanie tekstu.
 8. Wydawnictwo nie dopuszcza podania jako Autora osoby, która nie wniosła wkładu w powstanie tekstu.
 9. Tekst nie może zawierać materiału, który jest zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy.
 10. W przypadku wykrycia błędów, nieścisłości lub innych okoliczności mających wpływ na rzetelność tekstu Autor jest zobowiązany zgłosić to Wydawnictwu w celu wykonania korekt.
 11. Wydawnictwo wymaga podania informacji o źródłach finansowania publikacji i wkładzie innych podmiotów.
 12. Wydawnictwo wymaga przestrzegania zasad etyki publikacyjnej zarówno od Autorów, Redaktorów, jak i Recenzentów.